Bemutatkozás, cégtörténet

Cégismertető

A víz a kezdetektől meghatározó szerepet játszott a földi élet és ezzel az emberiség kialakulásában és fejlődésében. A lakott területek vízellátásának, majd később a keletkezett szennyvizek elvezetésének biztosítása a civilizáció kialakulása óta mindig a legfelelősségteljesebb feladatok közé tartozott.

Ezt a felelős örökséget viseli a MIVÍZ Kft., mint a régió meghatározó közszolgáltató szereplője.

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság, a MIVÍZ Miskolci Vízmű Rt. jogutódjaként – a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként működött egészen 2023. december 14. napjáig. Ezt követően 2023. december 15. napján a víziközmű-rendszer integrációjával a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvíz- szolgáltatás tekintetében az ellátási felelősség a Magyar Államé, míg a MIVÍZ Kft. többségi (90%-os) tulajdonjoga Magyar Államé lett, ill. kisebbségi tulajdonossá (10%) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vált. Az állam tulajdonosi jogait a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja.

A MIVÍZ Kft. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által megadott működési engedély alapján – Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén kizárólagos jelleggel látja el a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos feladatokat.

Az alapfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységként végzi a Társaság a Mályi – Nyékládháza – Kistokaj, illetve Bükkszentkereszt – Répáshuta felé történő ivóvízátadást, továbbá a Mályi – Nyékládháza, Szirmabesenyő, Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt települések szennyvizeinek átvételét követő tisztítást a partner szervezetekkel létrejött szerződés alapján. 

A MIVÍZ Kft. Felsőzsolca város szennyvízhálózatának üzemeltetését 2012. március 31. napjától határozatlan időre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 4029/2016 számú – határozatlan idejű – Vízi-közmű-szolgáltatói Engedély, illetve 22-02848-1-001-00-01 MEKH kódszámú – határozatlan idejű - Felsőzsolca közműves szennyvízelvezetésre és – tisztításra vonatkozó Működési Engedély, illetve az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott VH.485./2005. számú határozata alapján végzi.    

Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk hegység karsztvizeire épül. A karsztvizek kitermelése egyrészt gravitációs vízművekben (Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű), másrészt szivattyús üzemű vízművekben (Tapolcai vízmű, Tavi-forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű) történik. A város napi vízfogyasztása 35-45e m3. A források vízhozamai a hidrometeorológiai viszonyokra érzékenyebbek, hozamuk általában tavasszal tetőzik, míg az őszi szárazabb évszakokra tartósan az átlag alatt marad. 

A közüzemi ivóvíz gerincvezeték hossza Miskolc területén jelenleg 681,8 km, Miskolc Déli Ipari Park és Mechatronikai Park területén jelenleg 6,1 km. A 8 víztermelő telepről nyert víz tározását 47 db ivóvíztározó medence (29 505 m3 kapacitás) látja el. A vízellátási rendszer a topográfiai viszonyokból adódóan nagy bonyolultságú, több mint 70 nyomászónát tartalmaz. A zónák vízellátását 34 nyomásfokozó- és átemelő gépház biztosítja. A zónák megfelelő lehatárolása és az ott alkalmazott vízellátási műszaki megoldások biztosítják a hálózati nyomások megfelelő értékét. 

A szolgáltatási területen keletkező szennyvizek elvezetésére a kiépített közüzemi szennyvíz gerinc-csatorna és vezeték hossza Miskolc területén 527,2 km, Miskolc Déli Ipari Park és Mechatronikai Park területén 10,3 km, Felsőzsolca területén 33,5 km. Az elvezetés nagyrészt gravitációsan, kisebb részben átemelő gépházak üzemeltetésével történik. A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya 98%.

A Miskolc város és az agglomerációs térségben keletkező szennyvizek megtisztítása, a keletkező szennyvíziszap kezelése a Sajó folyó partján épült szennyvíztisztító telepen történik. 

Társaságunk ezen alaptevékenységeinek ellátását korszerű gazdasági és műszaki információs, valamint üzemirányító rendszerek támogatják.

A MIVÍZ Kft. története

A 19. századvégi ipari fejlődés és a városiasodás, valamint a népesség növekedése Miskolcon is sürgetővé tette a közműves ivóvízellátás megteremtését.
Az 1906-ban megkezdett első forráskialakítást – melyet Lenarduzzi olasz mester irányított, akinek emlékét ma is őrzi az Olasz kút néven emlegetett víznyerőhely Miskolctapolcán – követően, az 1913-ban Miskolc város vízellátó hálózatának üzembe helyezésével megkezdte működését a Városi Vízvezeték és Csatornázási Igazgatóság Pazár István vezetésével.

A negyvenes évek közigazgatási változása miatt (Nagy-Miskolc kialakulása) a városi vízellátási rendszerbe integrálódtak az addig önállóan működő Diósgyőr-Vasgyár, valamint Pereces ivóvízbázisai és vízhálózatai.

Az ipar fejlődésével és a város erőteljes népességnövekedésével párhuzamosan az ivóvízszükséglet is jelentősen megnövekedett. Szükségessé vált a karsztforrások hozambővítése, a városkörnyéki folyók mellé épített, ún. parti szűrésű kutak vizének igénybevétele, a vízhálózat intenzív kiterjesztése.

A vízellátási rendszer fejlődésével együtt jelentős fejlesztések történtek a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás területén is, melynek során a környezet védelme egyre nagyobb szerepet kapott.

A vízellátás-csatornázás közgazdasági feltételei a rendszerváltást megelőző évtizedekben elosztási elveken alapultak, majd ezek a 80-as évek végétől fokozatosan piaci irányba változtak. Megszűnt a lakossági vízdíjak állami támogatása, a fejlesztésekre csak a vízdíj bevételekből lehetett forrást teremteni. A gazdasági környezet megváltozása kihívást jelentett a vállalat számára is, és ez szükségessé tette a szervezeti, működési rendszer korszerűsítésének felgyorsítását.

A korábban tanácsi irányítás alatt álló, állami tulajdonban lévő vállalat vagyona 1993-ban a városi Önkormányzat tulajdonába került.

A tulajdonos döntése alapján a vállalat 1995. április 1-én MIVÍZ Miskolci Vízmű Részvénytársasággá alakult. A Részvénytársaság szétválással történt 2005. évi átalakulását követően a vízellátási, valamint a szennyvízelvezetési és -tisztítási üzemeltetői feladatokat a MIVÍZ Kft., míg a vagyonkezelői feladatokat a Városi Fürdőüzemeltető, Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt. látta el.

2006-ban újabb fejezet kezdődött a Társaság életében. Megalakult a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., mely a város stratégiájával összhangban a holding szervezetbe integrált önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokon keresztül hatékony vállalat-, város- és gazdaságfejlesztést igyekezett megvalósítani.

Az utóbbi években jelentős változások következtek be a víziközmű szektorban. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása alapján 2021. június 13-tól lehetővé vált, hogy az ellátásért felelős önkormányzat a víziközművagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen átruházza az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik. Ehhez kapcsolódóan a települési önkormányzat térítésmentesen átruházhatja az államra, mint új ellátásért felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközműszolgáltatóban fennálló társasági részesedését is. 2021. január 1-jétől a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja a magyar államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok, illetve az állami tulajdonú víziközmű rendszerek felett. Az ország jelentős részén már a Nemzeti Vízművek Zrt. égisze alá tartozó vízközmű társaságok látják el ezt az alapvető szolgáltatást, közéjük tartozik 2023. december 15. napjától a MIVÍZ Kft. is. 

A MIVÍZ Kft. stratégiai célja

Működésünk alapvető törekvése a természeti erőforrások takarékos igénybevétele, az esetleges szennyezések megelőzése, a környezet terhelésének csökkentése. A fenntartható vízgazdálkodás elve alapján egyensúlyt szeretnénk teremteni a felhasználói igények és szükségletek kielégítése, valamint a felszíni és felszín alatti vizek minőségének megőrzése között. Olyan fejlődést kívánunk megvalósítani, amelynek következtében a víz, mint természeti erőforrás saját megújuló képességeinek határán belül tartható.

A MIVÍZ Kft. jövőképe

Törekszünk arra, hogy Társaságunk a megújulási és fejlődési képességét megtartva, eredményes és hatékony működéssel európai színvonalú víziközmű-szolgáltatást – jó minőségű, zavartalan vízellátást, környezettudatos szennyvíz kezelést – biztosítson, s eredményes, stabil és felhasználó központú gazdálkodása révén, önálló vízbázissal rendelkező és a régióban vezető szerepet betöltő szolgáltató lehessen.

A MIVÍZ Kft. célkitűzése, hogy az elektronikus szolgáltatások teljes körűvé tételével, felhasználó barát ügyfélszolgálattal, innovatív leolvasási, számlázási és fizetési módok alkalmazásával személyre szabott megoldásokat nyújtson a felhasználók részére, az alapszolgáltatásunk üzembiztonságának állandó fenntartása  és minőségének folyamatos javítása mellett.

Kiss Attila ügyvezető